Grant Chwaraeon Cymru ar gyfer Dingis Hyfforddi Newydd

Byddai'n hawdd disgrifio Haf 2020 fel tymor trychineb ar gyfer hwylio yn Porthmadog ac yn eithaf da pob clwb hwylio arall yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt o bosibl. Roedd y rheoliadau a gyflwynwyd i frwydro yn erbyn pandemig Covid-19 yn golygu pan oeddem yn cael hwylio, ni allem gyflawni risg Covid isel gyda'n dull arferol o griwiau cymysg mewn dingis dwy law. Hwylio dingi un llaw oedd yr unig ffordd risg isel o hwylio a gwnaethom sylweddoli bod ein fflyd clwb o bobl sengl yn mynd yn hen ac yn anaddas i lawer o aelodau ein clwb, gan arwain at annog morwyr posib i fentro allan ar y dŵr.


Fe wnaethon ni ddysgu bod Chwaraeon Cymru, trwy eu Cronfa Byddwch yn Egnïol Cymru, yn gwahodd ceisiadau am gymorth ariannol i glybiau chwaraeon wella cyfleusterau a alluogodd fwy o bobl i fynd yn ôl i chwaraeon yn ystod pandemig Covid. Daethom i'r casgliad y gallem gyflwyno achos argyhoeddiadol dros gryfhau ein fflyd clwb trwy'r grant hwn i brynu 2 ddingi hyfforddi un law newydd a allai hefyd gael eu hwylio gan 2 oedolyn neu hyd at 3 morwr ieuenctid. Byddai hyn yn cwrdd â'n hamcanion o ddarparu mwy o gyfleusterau ar gyfer hwylio ar eu pennau eu hunain a gwell cyfleoedd i forwyr newydd a aeddfed fel ei gilydd gymryd rhan yn ein camp wych o hwylio dingi.

Ffurfiodd pwyllgor y clwb weithgor bach i asesu gofynion y clwb ac adolygu sawl math cystadleuol o ddingi. Daethom i'r casgliad mai'r mwyaf priodol ar gyfer ein hanghenion fyddai dingi hyfforddi Hartley H12.2 sydd â'r priodoleddau canlynol:


· Cwch sefydlog, gan roi hyder i ddechreuwyr.

· Hwylio sengl neu ddwbl.

· Prif hwylio teclyn codi.

· Bwrdd y ganolfan.

· Seddi cyfforddus.

· Talwrn sych.

· Hwb uchel.

· Hawdd i'w riffio.

· Spinnaker anghymesur.

· Ymdrin yn dda mewn moroedd mawr.

· Cadarn ond ddim yn rhy drwm


Fel rhan o'n cais am grant, roedd yn rhaid i ni ddisgrifio'n fanwl yr effeithiau y mae coronafirws wedi'u cael ar ein gweithgareddau hwylio a sut y bydd y cychod newydd yn helpu i gael mwy o forwyr yn ôl ar y dŵr. Roedd yn rhaid i ni hefyd gwblhau adolygiad o lywodraethu ein clwb sydd wedi cadarnhau bod y clwb mewn cyflwr da a hefyd wedi tynnu sylw at gwpl o bethau yr hoffem wella arnynt wrth inni symud ymlaen.Mae amodau'r grant hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i ni ddarparu cofnod o'r defnydd o'r cychod ac adrodd ar y cyfleoedd a ddarperir ar gyfer hyfforddi a datblygu hwylio


Mae'r 2 gwch newydd wedi'u harchebu gyda dyddiad dosbarthu wedi'i gynllunio ychydig cyn y Pasg 2021 felly rydym i gyd yn gobeithio y bydd llawer o gyfleoedd yn ystod penwythnos y Pasg i unrhyw un yn y clwb fwynhau hwylio ein cychod newydd hyfryd.


Mae Chwaraeon Cymru wedi dyfarnu grant o £ 8,852 i'r clwb tuag at gost y cychod gyda'n clwb yn darparu £ 1,563 i gydbwyso cyfanswm cost y prosiect. Rydym yn ddiolchgar iawn ac yn ddiolchgar iawn am ystyriaeth Sport Wales o'n cais a dyfarnu'r grant. Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i RYA Cymru Cymru yng Nghyngor Plas Menai a Gwynedd yng Nghaernarfon am eu cymorth yn ystod ymgynghoriadau cyn cyflwyno a'u cefnogaeth i'n cais. Diolch hefyd i Hartley Boats am y lluniau.
7 views0 comments